ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ທີ່ຕັ້ງ       :ຖະໜົນ ລາວ - ໄທ , ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

ໂທລະສັບ : 021 316 560
email    : ltra@mtc.gov.la

 

ດາວໂຫຼດແອັບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ