ຂ່າວສານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນຫົວຂໍ້: “ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາ ແລະ ການກວດສອບ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພ”

25/05/2023

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນຫົວຂໍ້: “ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາ ແລະ ການກວດສອບ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພ”

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນຫົວຂໍ້: “ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາ ແລະ ການກວດສອບ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພ” “Enhancing the development of telecommunications and internet network dimension and testing system in service of quality assurance and security” ໂດຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ

 

 

 

ດາວໂຫຼດແອັບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ