ຂ່າວສານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ( ຮ່າງ) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື, ອິນເຕີເນັດ  ແລະ ການບໍລິການ (ສະບັບປັບປຸງ)

23/11/2020

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ( ຮ່າງ) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການບໍລິການ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ( ຮ່າງ) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການບໍລິການ (ສະບັບປັບປຸງ) ຮ່ວມກັບບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ

 

 

 

ດາວໂຫຼດແອັບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ