ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

 

 

 

 

ດາວໂຫຼດແອັບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ