ແຈ້ງການ ຂະຫຍາຍເວລາການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ການປິດເລກໝາຍໂທລະສັບ.

ແຈ້ງການ ຂະຫຍາຍເວລາການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ການປິດເລກໝາຍໂທລະສັບ.

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
30092021-ແຈ້ງການຂະຫຍາຍເວລາ ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍ with sign

 

ດາວໂຫຼດແອັບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ